Thủ tục làm giấy khai sinh online cho con theo quy định mới nhất 2023

Quyền được khai sinh là một trong những quyền của cá nhân đã được pháp luật ghi nhận. Vì vậy, thực hiện làm giấy khai sinh cho con là rất cần thiết. Bên cạnh việc đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền, người dân có thể thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh online cho con ngay tại nhà.

Quyền được khai sinh là một trong những quyền của cá nhân đã được pháp luật ghi nhận. Vì vậy, thực hiện làm giấy khai sinh cho con là rất cần thiết. Bên cạnh việc đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền, người dân có thể thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh online cho con ngay tại nhà.

1. Quyền được khai sinh

Bộ luật dân sự 2015 đã ghi nhận quyền được khai sinh của mỗi cá nhân. Cụ thể, cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.

Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, việc làm giấy khai sinh cho con cái là điều vô cùng quan trọng. Cha mẹ nên đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn quy định để đảm bảo tốt nhất các quyền lợi của con sau này.

Hướng dẫn thủ tục làm Giấy khai sinh cho con mới nhất

2. Hướng dẫn thủ tục làm giấy khai sinh online cho con 2023

2.1 Thành phần hồ sơ

Để thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh online, cần chuẩn bị các bản chụp sẵn các loại giấy tờ  theo hồ sơ đăng ký khai sinh quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP sau đây:

(1) Bản chụp Giấy chứng sinh/Giấy chứng sinh điện tử (nếu có); 

(2) Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)/trường hợp thông tin về Giấy chứng nhận kết hôn đã có trong CSDL Quốc gia về dân cư thì không phải tải lên; 

(3) Bản chụp Giấy CMND/Thẻ CCCD và Hộ khẩu/trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì không phải tải lên;

(4) Giấy uỷ quyền trong trường hợp thực hiện việc đăng ký khai sinh theo uỷ quyền; 

(5) Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh) thông qua chức năng thanh toán online tích hợp trên Cổng dịch vụ công. 

2.2 Các bước thực hiện

Các bước thực hiện khai sinh online bao gồm:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công https://dichvucong.gov.vn.html

Người có yêu cầu đăng ký khai sinh truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển hồ sơ đăng ký khai sinh để công chức làm công tác hộ tịch xử lý. 

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15h00 mà không thể giải quyết ngay thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho công dân trong ngày làm việc tiếp theo.  

(2) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại trường hợp (1).

(3) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có văn bản từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.         

Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ 

Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm).

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ – thực hiện lại bước 2 (trường hợp (2), (3)).

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến CSDL Quốc gia về dân cư để lấy số định danh cá nhân.

Bước 4: Trả kết quả

Sau khi Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trả về số định danh cá nhân, công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân.

Bước 5: Công dân kiểm tra thông tin 

- Công dân kiểm tra thông tin:

+ Trên Giấy khai sinh;

+ Trong Sổ đăng ký khai sinh;

- Ký Sổ đăng ký khai sinh

Bước 6: Nhận giấy khai sinh. 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )