Người lao động ngừng việc do Covid-19 có được trả lương hay không?

Ngừng việc có thể hiểu là tính trạng người lao động phải tạm ngưng hoặc không làm công việc được giao theo thỏa thuận trong hợp đồng vì nhiều lý do khác nhau.

1. Lương ngừng việc là gì?

Ngừng việc có thể hiểu là tính trạng người lao động phải tạm ngưng hoặc không làm công việc được giao theo thỏa thuận trong hợp đồng vì nhiều lý do khác nhau. 

Lương ngừng việc chính là một khoản tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ không làm việc nhưng đó không phải là lỗi của họ. Việc trả lương ngừng việc cho người lao động được tuân theo pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. 

Lưu ý khi cho người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19

2. Người lao động ngừng việc do Covid-19 có được trả lương không?

Bộ luật lao động 2019 hiện nay quy định rõ về một số trường hợp người lao động được trả lương khi ngừng việc như sau: 

1. Ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương;

3. Có sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế;

Nếu xét theo các trường hợp trên thì người lao động không được trả lương ngừng việc do Covid-19, điều này là hoàn toàn vô lý vì bản thân người lao động cũng không thể lường trước được việc mình bị mắc Covid-19. Mặt khác, Covid-19 là một sự kiện bất khả kháng, là đại dịch mà tất cả đều không thể biết trước được về những ảnh hưởng của nó tới sức khỏe, đời sống và kinh tế. 

Vì vậy, đến ngày 15/7/2021, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương có Công văn 264/QHLĐTL-TL việc trả lương ngừng việc cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo đó, người lao động sẽ được trả lương ngừng việc do tác động trực tiếp từ Covid-19 trong các trường hợp: 

1. Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (cách ly tập trung, cách ly tại nhà, cách ly tại khu nhà trọ, cách ly khu lưu trú,...);

2. Người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

3. Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kể cả các trường hợp người lao động phải ngừng việc khi doanh nghiệp xây dựng, thực hiện phương án “3 tại chỗ” theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

3. Căn cứ trả lương ngừng việc cho người lao động bị tác động trực tiếp từ Covid-19

Việc trả lương ngừng việc cho người lao động bị tác động trực tiếp từ Covid-19 vẫn được tuân thủ theo quy định về việc trả lương ngừng việc cho người lao động, cụ thể:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

5 / 5 ( 1 bình chọn )