Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mức lương cơ sở đang được áp dụng năm 2023 như thế nào?

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy 112312
svgImgNgày đăng: 04/04/2023

1. Lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở được hiểu là mức lương làm căn cứ để tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương, phụ cấp, tính các loại chi phí phát sinh phục vụ hoạt động, sinh hoạt, và các khoản trích nộp của doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, chế độ đối với người lao động,...

Mức lương cơ sở thường được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức,... để tính mức lương, mức phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,

2. Mức lương cơ sở áp dụng cho năm 2023

Từ năm 1995 đến nay, mức lương cơ sở đã có sự thay đổi và được áp dụng 16 lần. Mức lương cơ sở được Chính phủ quy định tăng dần theo từng lần thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện, hoàn cảnh của đời sống kinh tế, xã hội. Thời điểm bắt đầu gọi khái niệm “lương cơ sở” là từ ngày 01/07/2013 với mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng. 

Hiện nay, đến năm 2023, mức lương cơ sở lại có sự thay đổi. Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 về thực hiện chính sách tiền lương, mức lương cơ sở có sự thay đổi mới. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Như vậy, có thể hiểu rằng, năm 2023 sẽ áp dụng hai mức lương cơ sở khác nhau tùy vào từng thời điểm. Cụ thể: 

Từ ngày 01/01/2023 đế 30/06/2023: Mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay theo Nghị quyết 70/2018/QH14

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023: Mức lương cơ sở áp dụng mới là 1.800.000 đồng, tăng 310.000 đồng so với mức lương cơ sở áp dụng trước.

 

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat