Tổng hợp các biểu mẫu về kinh doanh của Doanh nghiệp

Để giúp đỡ các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, sau đây chúng tôi xin cung cấp Tổng hợp các biểu mẫu về kinh doanh của Doanh nghiệp.

Để giúp đỡ các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, sau đây chúng tôi xin cung cấp Tổng hợp các biểu mẫu về kinh doanh của Doanh nghiệp.

1. Tổng hợp các biểu mẫu về bán hàng hóa

 

2.Tổng hợp các biểu mẫu về cho thuê tài sản

 

3.Tổng hợp các biểu mẫu về cung cấp dịch vụ

STT

Tên mẫu

1

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (mẫu số 09-lđtl ban hành - THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

2

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng mẫu m80-bbtltx ban hành - THÔNG TƯ 26/2018/TT-BTNMT

3

Biên bản thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình khuyến mại

4

Hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức trực tiếp mẫu số 01 phụ lục vii ban hành - THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT

5

Hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác mẫu số 02 phụ lục vii ban hành - THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT

6

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" ký giữa trung tâm internet việt nam và doanh nghiệp đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" mẫu số 27 ban hành - NGHỊ ĐỊNH 27/2018/NĐ-CP

7

Hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại 2021

8

Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội mẫu số 08 ban hành - NGHỊ ĐỊNH 20/2021/NĐ-CP

9

Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình 2021

10

Thanh lý hợp đồng xây dựng 2021

11

Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường sắt 2021

12

Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường hàng không 2021

13

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa 2021

14

Hợp đồng thuê máy móc thiết bị 2021

15

Hợp đồng thi công và lắp đặt hộp đèn quảng cáo 2021

 

4.Tổng hợp các biểu mẫu về nhượng quyền thương mại

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )