Tổng hợp các biểu mẫu về giải thể công ty

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, sau đây, Dữ liệu pháp luật xin gửi đến bạn Tổng hợp các biểu mẫu về giải thể công ty.
Mục lục bài viết

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, sau đây, Dữ liệu pháp luật xin gửi đến bạn Tổng hợp các biểu mẫu về giải thể công ty.

STT

Tên mẫu

1

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp của công ty cổ phần

2

Quyết định giải thể doanh nghiệp của công ty cổ phần

3

Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp

4

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp 2021

5

Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp 2021

6

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

7

Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

8

Quyết định giải thể doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

9

Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn về việc giải thể doanh nghiệp 2021

10

Quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp 2021

11

Quyết định của chủ sở hữu về việc giải thể doanh nghiệp 2021

5 / 5 ( 1 bình chọn )