Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 29/12/2022
Ngày 28/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước, tư vấn chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội.

Viện có một số nhiệm vụ, quyền hạn như: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn để đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; những vấn đề cơ bản, toàn diện, có hệ thống về lý thuyết phát triển của Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

Bên cạnh đó, tư vấn các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trong phạm vi được giao; quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu nội dung chương trình cải cách hành chính Nhà nước đã được phê duyệt…

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có Chủ tịch và không quá 4 Phó Chủ tịch. Chủ tịch của Viện do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Nghị định 108/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro