Sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

1. Đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Việc đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT như sau:

Đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Thông tư này là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Đăng ký hộ kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định.

2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp về các nội dung sau:

- Điều 5a. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

- Điều 5b. Mã số hộ kinh doanh;

- Điều 5c. Ghi ngành, nghề kinh doanh;

Hộ kinh doanh có được đăng ký nhiều ngành, nghề?

- Điều 5d. Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh;

- Điều 5đ. Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng;

- Điều 5e. Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử;

- Điều 5g. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử;

- Điều 5h. Chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

- Điều 5i. Cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

- Điều 5k. Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

Danh mục các mẫu văn bản được sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và thay thế cho Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )