Điều kiện để cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện để cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như thế nào? Quy định về việc thu hồi, cấp và cấp lại chứng chỉ, giấy chứng nhận.

Điều kiện để cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như thế nào? Quy định về việc thu hồi, cấp và cấp lại chứng chỉ, giấy chứng nhận.

1. Điều kiện để cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thì học viên cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 Thông tư 3/2023/TT-BNV, cụ thể bao gồm:

- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

- Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

2. Thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 3/2023/TT-BNV, học viên sẽ bị thu lại Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có sự gian lận trong việc chiêu sinh, học tập đối với người được cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận.

- Cấp cho người không đủ điều kiện; cấp không đúng thẩm quyền. c) Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Để cho người khác sử dụng.

- Do lỗi của Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với công  chức, viên chức

3. Cơ quan có thẩm quyền in, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 3/2023/TT-BNV, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được quyền in, cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao thực hiện.

Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp 01 lần cho học viên hoàn thành khóa học, trong ngày bế giảng khóa học.

Trường hợp bị mất, chứng chỉ bị sai sót, bị hỏng học viên làm đơn đề nghị gửi đến Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu để được xem xét, quyết định cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cho học viên trong thời gian chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

5 / 5 ( 1 bình chọn )