Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú được quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT.

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú được quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT.

1.Trường Phổ thông dân tộc nội trú là gì?

Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) được Nhà nước thành lập cho học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm mục tiêu tạo nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Cơ cấu tổ chức của trường phổ thông dân tộc nội trú

Trường PTDTNT được thành lập không quá 04 tổ để giúp hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đặc thù, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú.

Mỗi tổ nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có tổ phó. Tổ trưởng, tổ phó do hiệu trưởng bộ nhiệm và chịu sự quản lý và chỉ đạo của hiệu trưởng.

Mái ấm trường dân tộc nội trú - Báo Thái Nguyên điện tử

3. Đối tượng, phương thức tuyển sinh trường PTDTNT

Đối tượng tuyển sinh trường PTDTNT:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại xã, phường, thị trấn khu vực III, khu vực II, khu vực I và thôn đặc biệt khó khăn.

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người.

- Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Phương thức tuyển sinh và chế độ ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tuyển thẳng đối với các đối tượng:

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;

- Học sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng tuyển sinh trường PTDTNT đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học, kỹ thuật.

- Học sinh tiểu học thuộc đối tượng tuyển sinh trường PTDTNT đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tân Sơn

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT giáo viên trường PTDTNT có các nhiệm vụ và quyền sau:

- Chấp hành phân công của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của trường PTDTNT.

- Giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc cho học sinh dân tộc nội trú.

- Tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán và đặc điểm tâm lý học sinh các dân tộc thiểu số ở địa phương.

- Vận dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với học sinh dân tộc nội trú, đảm bảo yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh theo quy định; tham gia giáo dục, chăm sóc, quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù; bồi dưỡng và phụ đạo học sinh; hướng dẫn học sinh tự học.

- Được bồi dưỡng về phương pháp giáo dục, chăm sóc và quản lý học sinh dân tộc nội trú.

5 / 5 ( 1 bình chọn )