Tất cả Cơ sở dữ liệu

Viên chức sẽ được nghỉ hưu muộn hơn tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 03/08/2022
Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.Tại Nghị định, Chính phủ quy định viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn không quá 05 năm nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

- Viên chức có đủ sức khỏe;

- Viên chức không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền;

- Viên chức có đơn đề nghị kéo dài thời gian công tác.

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP.Trong thời gian này, viên chức chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí.

Nghị định 50/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2022.

-

Bài viết cùng chủ đề

-