Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1117/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.
Mục lục bài viết

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1117/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Theo đó: 

1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung nhằm xây dựng mô hình về phát triển, chia sẻ, khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu của người học để được cấp bằng và nhu cầu học tập suốt đời.

2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 – 2026

- Xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học trở thành địa chỉ tìm kiếm tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu tin cậy cho người học, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và những người có nhu cầu cập nhật kiến thức giáo dục đại học.

- Xây dựng, phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

- Khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

3. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2027 - 2030

- Cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu là địa chỉ tìm kiếm tài liệu dạy và học thuận tiện, hữu ích và tin cậy cho người học, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và những người có nhu cầu cập nhật kiến thức giáo dục đại học;

- Tiếp tục phát triển mô hình tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

- Khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở

4. Nhiệm vụ, giải pháp

- Khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở

- Xây dựng và phát triển kho dữ liệu về tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

- Xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

- Nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng, vận hành và khai thác mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Quyết định 1117/QĐ-TTg này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )