Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Mục lục bài viết

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó:

1. Thay đổi thẩm quyền chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng NLĐ nước ngoài

Về xác định nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài: trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐ nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà NLĐ Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ LĐ-TB&XH hoặc Sở LĐ-TB&XH nơi NLĐ nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ LĐ-TB&XH hoặc Sở LĐ-TB&XH trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐ nước ngoài.

Trường hợp NLĐ nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài.

3. Thông báo tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử

Việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

Thời hạn ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

  • Vị trí và chức danh công việc;
  • Mô tả công việc;
  • Số lượng;
  • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm;
  • Mức lương;
  • Thời gian và địa điểm làm việc.

Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4. Sửa đổi điều kiện đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ở vị trí chuyên gia phải thuộc một trong các trường hợp:

- Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )