Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Mục lục bài viết

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Theo đó:

1. Từ ngày 09/11/2023, đối tượng cần kiểm tra an toàn thực phẩm đã có sự thay đổi như sau:

- Cụ thể hơn về các cơ sở kinh doanh thực phẩm theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP về Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc phẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;

- Cụ thể hơn các cơ sở kinh doanh thực phẩm theo sự quản lý của các ngành, địa phương.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về hương liệu dùng trong thực phẩm

Hương liệu dùng trong thực phẩm bao gồm các hương liệu thuộc một trong các danh mục sau:
- Hương liệu đã được JECFA đánh giá, xác định an toàn ở các lượng ăn vào dự kiến hoặc lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được (ADI);
- Hương liệu được công nhận an toàn (GRAS) ban hành bởi Hiệp hội các nhà sản xuất hương và chất chiết xuất của Hoa Kỳ (FEMA);
- Hương liệu dùng trong thực phẩm của Liên minh châu Âu ban hành bởi Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm

Danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hướng dẫn sử dụng an toàn chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Danh mục chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo.
- Việc sử dụng an toàn các chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện theo nguyên tắc tại Mục 3. Nguyên tắc sử dụng an toàn các chất hỗ trợ chế biến trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11429:2016 (CAC/GL 75:2010) về Hướng dẫn sử dụng chất hỗ trợ chế biến.

Thông tư 17/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2023./.

VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy  phạm pháp luật về an toàn thực phẩm - VIB OnlineVIB Online

5 / 5 ( 1 bình chọn )