Ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 757/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mục lục bài viết

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 757/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó:

1. Mục đích

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đầu quí II năm 2024 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh.

2. Nhiệm vụ của các bộ, các tỉnh trong việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 bao gồm:

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh.

- Triển khai công tác đánh giá và tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh Gửi nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm.

- Tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh.

- Điều tra xã hội học

- Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh.

- Họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh.

- Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh.

Quyết định 757/QĐ-BNV  này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 ./.

Lạng Sơn: Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm  2018

5 / 5 ( 1 bình chọn )