Từ 01/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đổi cơ cấu tổ chức

Mục lục bài viết
Ngày 22/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ghi nhận các đơn vị mới là: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.


Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:


1. Vụ Hợp tác quốc tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Pháp chế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Đất đai.

7. Vụ Môi trường.

8. Thanh tra Bộ.

9. Văn phòng Bộ.

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

13. Cục Biến đổi khí hậu.

14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

16. Cục Địa chất Việt Nam.

17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

18. Cục Khoáng sản Việt Nam.

19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

20. Cục Quản lý tài nguyên nước.

21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

22. Cục Viễn thám quốc gia.

23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

24. Báo Tài nguyên và Môi trường.

25. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

26. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

27. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.Trong đó:

- Các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước là:

 • Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế,  Vụ Đất đai, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Môi trường.

 • Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

 • Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Địa chất Việt Nam, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Quy hoạch và Phát triển tài guyên đất, Cục Viễn thám quốc gia.


- Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ là:

 • Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

 •  Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.


Vụ Kế hoạch - Tài chính có 03 phòng và Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng.

Nghị định 68/2022/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Từ 01/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đổi cơ cấu tổ chức

Mục lục bài viết
Ngày 22/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ghi nhận các đơn vị mới là: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.


Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:


1. Vụ Hợp tác quốc tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Pháp chế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Đất đai.

7. Vụ Môi trường.

8. Thanh tra Bộ.

9. Văn phòng Bộ.

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

13. Cục Biến đổi khí hậu.

14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

16. Cục Địa chất Việt Nam.

17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

18. Cục Khoáng sản Việt Nam.

19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

20. Cục Quản lý tài nguyên nước.

21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

22. Cục Viễn thám quốc gia.

23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

24. Báo Tài nguyên và Môi trường.

25. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

26. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

27. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.Trong đó:

- Các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước là:

 • Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế,  Vụ Đất đai, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Môi trường.

 • Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

 • Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Địa chất Việt Nam, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Quy hoạch và Phát triển tài guyên đất, Cục Viễn thám quốc gia.


- Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ là:

 • Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

 •  Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.


Vụ Kế hoạch - Tài chính có 03 phòng và Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng.

Nghị định 68/2022/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.