Trình tự thủ tục tiến hành kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3972/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Mục lục bài viết

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3972/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện như sau:

- Ban hành quyết định kiểm tra;

- Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra;

- Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kết thúc kiểm tra trực tiếp, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra;

- Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra (nếu có)

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra bao gồm:

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT  năm 2023 - Tạp chí điện tử VnMedia - Thông tin Kinh tế và Công nghệ

- Quyết định kiểm tra;

- Kế hoạch tiến hành kiểm tra;

- Báo cáo của đối tượng kiểm tra, báo cáo giải trình (nếu có);

- Biên bản kiểm tra;

- Tài liệu minh chứng thu nhận của đối tượng kiểm tra, đối tượng có liên quan;

- Báo cáo kết quả kiểm tra;

- Thông báo kết quả kiểm tra (nếu có);

- Nhật ký đoàn kiểm tra (nếu có)

Công văn 3972/BGDĐT-TTr có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )