Tất cả Cơ sở dữ liệu

Trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 14/10/2022
Ngày 12/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/2022/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng Chính phủ thí điểm phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh khánh Hòa, thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên cơ sở đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.Trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung gồm các bước như sau: lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; tổ chức lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; tổ chức thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;…

Quyết định 20/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat