Tất cả Cơ sở dữ liệu

Trình tự quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 31/08/2023

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1395/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo đó, trình tự quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung được quy định như sau:

Bước 1: Bộ Tài chính chủ trì xây dựng tài liệu về khoản hỗ trợ ngân sách, trong đó:

- Nêu rõ nội dung tình hình cân đối ngân sách trung ương;

- Dự kiến phương án bù đắp bội chi ngân sách;

- Bảo đảm nguyên tắc vay hỗ trợ ngân sách để chi cho đầu tư phát triển

- Lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

Bước 2: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan:

- Bộ Tài chính chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, điều kiện tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách, quyền lợi và nghĩa vụ, phương thức tài trợ và hình thức tổ chức quản lý.

Bước 3: Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách làm cơ sở cho việc ký kết, tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung theo quy định.

Quyết định 1395/QĐ-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

8 nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của  nước ngoài - Tạp chí Tài chính

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat