Tất cả Cơ sở dữ liệu

Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 11/05/2023

Ngày 05 tháng 5 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1744/QĐ-BNN-ĐĐ năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia với các nội dung lớn sau:

- Hoàn thiện thể chế, chính sách và năng lực quản lý điều hành trong phòng, chống thiên tai;

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai;

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai;

Quảng Bình: Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai

- Tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng;

- Nâng cao khả năng phục hồi và tái thiết sau thiên tai;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện vào ngày 20/6 và 20/12 hàng năm về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Quyết định 1744/QĐ-BNN-ĐĐ có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro