Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Ngày 29 tháng 03 năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 29 tháng 03 năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023.

Đề án được triển khai với mục đích:

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm và trang bị kiễn thức về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi ngiệp;

- Tạo môi trường và điều kiện thuận lời để học sinh, sinh viên sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Để thực hiện đề án này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

- Tổ chức, tuyên truyền giáo dục khởi nghiệp cho học sinh sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục;

Ngành giáo dục hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2023 - Startup Kite 2023;

- Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên;

- Tổ chức Diễn đàn kiến tạo khởi nghiệp;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp;

- Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp;

- Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )