Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2426/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2426/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế, định kỳ chậm nhất trước 16 giờ Thứ Sáu hàng tuần, phân công đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các công việc nêu tại công văn 2099/TCT-KK đến thời điểm báo cáo, gửi về Tổng cục Thuế qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế (địa chỉ thư điện tử [email protected]), cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn theo nội dung bao gồm:

+ Tên hiệp hội, doanh nghiệp đã thực hiện đối thoại;

+ Thời gian thực hiện;

+ Nội dung đối thoại;

+ Kết quả giải quyết hoàn thuế của người nộp thuế tham gia đối thoại…

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân mà bất kỳ ai cũng cần nắm rõ

- Báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT, công tác quản lý hoàn thuế GTGT; đề xuất, kiến nghị.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận, đang giải quyết hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế có thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay đã trên 40 ngày, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế:

+ Giao cho bộ phận đầu mối phối hợp và làm việc trực tiếp với các phòng Thanh tra - Kiểm tra và các Chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết hồ sơ hoàn thuế để làm rõ nội dung tồn tại.

+ Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

- Đồng thời, định kỳ báo cáo về Tổng cục Thuế tình trạng giải quyết của các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm.

Công văn 2426/TCT-KK có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )