Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 20/03/2023
Ngày 16/3/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1707/VPCP-CN về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 và rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp thu hút các Quỹ tài chính quốc tế, nguồn vốn quốc tế tham gia thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

Nghiên cứu nguồn vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP... báo cáo Thủ tướng trong Quý III năm 2023.

Bộ Giao thông vận tải rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông có nguy cơ không thực hiện được phương án tài chính, dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung quy định về dự án PPP trong dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat