Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2023/TT-BTC Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính.
Mục lục bài viết

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2023/TT-BTC Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính.

Theo đó, để trở thành thành viên Hội đồng quản lý, cần đáp ứng các điều kiện như: có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức kỷ luật tốt; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao, có trình độ từ đại học trở lên; không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và độ tuổi đảm bảo để đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (05 năm).

Đối với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý, bên cạnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý còn cần có kinh nghiệm quản lý hoặc chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 11/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31 tháng 03 năm 2023.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )