Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp, công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 13/10/2022
Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BCT về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

02 tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp, công lập (ĐVSNCL) thuộc ngành, lĩnh vực công thương, bao gồm:

Thứ nhất, theo mức độ tự chủ tài chính, ĐVSNCL gồm: Đơn vị sự nghiệp công bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.Thứ hai, theo chức năng, nhiệm vụ, ĐVSNCL gồm: ĐVSNCL phục vụ quản lý Nhà nước (ĐVSNCL thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực công thương; ĐVSNCL thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, NLĐ ngành công thương …); ĐVSNCL cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (ĐVSNCL trong lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận, thử nghiệm, tư vấn và hỗ trợ an toàn công nghiệp; ĐVSNCL trong lĩnh vực môi trường và sản xuất sạch hơn …); ĐVSNCL phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Thông tư 16/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2022.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat