Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp, công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

Mục lục bài viết
Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BCT về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

02 tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp, công lập (ĐVSNCL) thuộc ngành, lĩnh vực công thương, bao gồm:

Thứ nhất, theo mức độ tự chủ tài chính, ĐVSNCL gồm: Đơn vị sự nghiệp công bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.Thứ hai, theo chức năng, nhiệm vụ, ĐVSNCL gồm: ĐVSNCL phục vụ quản lý Nhà nước (ĐVSNCL thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực công thương; ĐVSNCL thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, NLĐ ngành công thương …); ĐVSNCL cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (ĐVSNCL trong lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận, thử nghiệm, tư vấn và hỗ trợ an toàn công nghiệp; ĐVSNCL trong lĩnh vực môi trường và sản xuất sạch hơn …); ĐVSNCL phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Thông tư 16/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp, công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

Mục lục bài viết
Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BCT về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

02 tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp, công lập (ĐVSNCL) thuộc ngành, lĩnh vực công thương, bao gồm:

Thứ nhất, theo mức độ tự chủ tài chính, ĐVSNCL gồm: Đơn vị sự nghiệp công bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.Thứ hai, theo chức năng, nhiệm vụ, ĐVSNCL gồm: ĐVSNCL phục vụ quản lý Nhà nước (ĐVSNCL thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực công thương; ĐVSNCL thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, NLĐ ngành công thương …); ĐVSNCL cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (ĐVSNCL trong lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận, thử nghiệm, tư vấn và hỗ trợ an toàn công nghiệp; ĐVSNCL trong lĩnh vực môi trường và sản xuất sạch hơn …); ĐVSNCL phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Thông tư 16/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.