Tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp

Mục lục bài viết
Ngày 13/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định 233/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) là đơn vị đầu mối trong việc quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSNDTC.

Văn phòng VKSNDTC khi tiếp nhận các bì thư gửi đích danh Viện trưởng VKSNDTC thì chuyển đến Thanh tra VKSNDTC để phân loại, xử lý. Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSNDTC khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSNDTC thì tham mưu xử lý, giải quyết; đồng thời chuyển bản sao đơn đến Thanh tra VKSNDTC để tổng hợp, quản lý.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, đơn trong hoạt động tư pháp, đơn có nội dung khác được chuyển đến Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để giải quyết; đơn về công tác tổ chức, cán bộ được chuyển đến Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC để giải quyết. Đối với đơn có nhiều nội dung; đơn có nội dung khác chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính pháp, pháp luật Nhà nước hoặc chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo, Thanh tra VKSNDTC báo cáo Viện trưởng VKSNDTC xem xét, quyết định giao đơn vị cụ thể tham mưu giải quyết.

Quyết định 233/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp

Mục lục bài viết
Ngày 13/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định 233/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) là đơn vị đầu mối trong việc quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSNDTC.

Văn phòng VKSNDTC khi tiếp nhận các bì thư gửi đích danh Viện trưởng VKSNDTC thì chuyển đến Thanh tra VKSNDTC để phân loại, xử lý. Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSNDTC khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSNDTC thì tham mưu xử lý, giải quyết; đồng thời chuyển bản sao đơn đến Thanh tra VKSNDTC để tổng hợp, quản lý.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, đơn trong hoạt động tư pháp, đơn có nội dung khác được chuyển đến Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để giải quyết; đơn về công tác tổ chức, cán bộ được chuyển đến Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC để giải quyết. Đối với đơn có nhiều nội dung; đơn có nội dung khác chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính pháp, pháp luật Nhà nước hoặc chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo, Thanh tra VKSNDTC báo cáo Viện trưởng VKSNDTC xem xét, quyết định giao đơn vị cụ thể tham mưu giải quyết.

Quyết định 233/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.