Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 04/08/2023

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo đó, Quyết định đã sửa đổi một số nội dung của Quyết định 61/2014/QĐ-TTg như sau:

- Đối với cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án

+ Sửa đổi Vụ Quản lý Thi hành án hành chính thành Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án.

+ Sửa đổi Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thành Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự…

- Bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Cụ thể, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn trước đây thì Tổng cục Thi hành án dân sự còn có thêm nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Quyết định 19/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 02/8/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat