Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 06/04/2023

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Theo đó, tại đề án xác định các mục tiêu sau:

- Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các vướng mắc, bất cập;

- Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành;

- Triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Quyết định 345/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đề xuất hỗ trợ pháp lý miễn phí cho doanh nghiệp | Tin nhanh chứng khoán

-

Bài viết cùng chủ đề

-