Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 12/05/2023

Ngày 11 tháng 05 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 – 2027.

Theo đó, đề án đã đưa ra một số nội dung cụ thể như sau:

- 90% cán bộ đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

- 80% cán bộ đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

- 100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp Trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước cấp, được phân bổ trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn.

Quyết định 489/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro