Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 16/05/2023

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước. Trong đó tập trung vào các hoạt động cụ thể như: di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa...

Đối tượng của chương trình bao gồm:

- Di sản văn hóa thế giới, di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia.

- Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận; di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc nguy cơ mai một.

Khai mạc Lễ hội truyền thống Bạch Đằng 2023

- Các thiết chế văn hóa, không gian văn hóa sáng tạo; đội tuyên truyền lưu động; các đồn Biên phòng; các cơ sở, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

- Đội ngũ văn nghệ sỹ, đội ngũ trí thức, nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa.

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Theo đó, chương trình đã đưa ra một số nhiệm vụ như sau:

- Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới;

- Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc

- Hỗ trợ chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết khoảng 150 di tích cấp quốc gia…

Quyết định 515/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat