Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 02/08/2023

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chiến lược đưa ra những mục tiêu cụ thể như sau:

- Đến hết tháng 6/2024, đạt 100% các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với Chiến lược quốc gia và yêu cầu thực tiễn.

- Năm 2025 thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới.

- Phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 05 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước;

- Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025.

Trả lương gấp đôi, hỗ trợ đến 500 triệu để thu hút nhân tài

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chiến lược đã đưa ra các nhiệm vụ giải pháp sau:

- Đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

- Khuyến khích và phát hiện, tiến cử nhân tài. Việc tìm kiếm nhân tài tập trung vào bốn nhóm sau:

+ Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo.

+ Những người có học vị, học hàm thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn.

Quyết định 899/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat