Thủ tướng Chính phủ ban hành Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.
Mục lục bài viết

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Theo đó, Tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Trong đó:

- Nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm.

Quyết định 302/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )