Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Quyết định 1915/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Mục lục bài viết

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Quyết định 1915/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được quy định như sau:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nộp phiếu khai báo đến UBND cấp tỉnh nơi thiết bị được sử dụng.

+ Đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì khai báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở chính.

+ Việc khai báo phải được thực hiện trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân cố thiết bị bức xạ.

Chụp X quang đầu bao nhiêu tiền? Chụp ở đâu?

Bước 2: UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ.

+ Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin phiếu khai báo (nếu có);

+ Cấp Giấy xác nhận khai báo (không cấp Giấy xác nhận khai báo trong trường hợp Phiếu khai báo là thành phần của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ).

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận khai báo theo một trong các cách thức sau:

+ Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

+ Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh.

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu kèm theo).

Quyết định 1915/QĐ-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )