Thông qua việc trình Quốc Hội dự thảo Nghị Quyết thí điểm đấu giá chọn biển số ô tô

Mục lục bài viết
Ngày 05/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.Chính phủ quyết nghị thông qua việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo như đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình 511/TTr-BCA ngày 21/9/2022.

Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu cũng như tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị quyết, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu.Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV về dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung dự thảo Nghị quyết thí điểm việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá bao gồm: xác định biển số thí điểm đấu giá; giá khởi điểm của biển số đấu giá; quyền, nghĩa vụ của người trúng đấu giá; trường hợp bán cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy nhất tham gia; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.

Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thông qua việc trình Quốc Hội dự thảo Nghị Quyết thí điểm đấu giá chọn biển số ô tô

Mục lục bài viết
Ngày 05/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.Chính phủ quyết nghị thông qua việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo như đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình 511/TTr-BCA ngày 21/9/2022.

Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu cũng như tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị quyết, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu.Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV về dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung dự thảo Nghị quyết thí điểm việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá bao gồm: xác định biển số thí điểm đấu giá; giá khởi điểm của biển số đấu giá; quyền, nghĩa vụ của người trúng đấu giá; trường hợp bán cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy nhất tham gia; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.

Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.