Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thống nhất đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 04/04/2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023.

Với mục đích thống nhất và thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng; khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế của Luật Căn cước công dân năm 2014; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Tại Nghị quyết này, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Căn cước công dân sửa đổi như sau:

- Thống nhất đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước.

- Về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước: Thống nhất giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

- Về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi; tích hợp thông tin; quy định chuyển tiếp cần tiếp tục đánh giá tác động, rà soát, nghiên cứu kỹ, bảo đảm khả thi, tránh gây xung đột với pháp luật liên quan.

Nghị quyết 46/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat