Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được giữ chức danh, chức vụ quản lý ngành xây dựng

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BXD quy định Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
Mục lục bài viết

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BXD quy định Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn không được giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ trong thời hạn sau:

- Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý, gồm:

+ Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

+ Hoạt động đầu tư xây dựng.

Thời điểm xét bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo

+ Phát triển đô thị.

+ Hạ tầng kỹ thuật.

+ Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

+ Vật liệu xây dựng.

- Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý, gồm:

- Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

- Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư 05/2023/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )