Thay đổi mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 100% đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, mức phụ cấp ưu đãi này không áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên làm việc kiểm dịch y tế biên giới vài viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng. 

 Nghị định số 05/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )