Thay đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ từ 10/10/2022

Mục lục bài viết
Ngày 06/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.Theo quy định mới, Vụ Hành chính chỉ còn 04 phòng thay vì 05 phòng. Đồng thời, trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Tin học nữa. Trung tâm Tin học tiếp tục duy trình hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Quản trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành.

Chính phủ bổ sung 01 nhiệm vụ và quyền hạn cho Văn phòng Chính phủ đó là quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số thuộc thẩm quyền theo mục tiêu và nội dung, chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước.

Nghị định 79/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thay đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ từ 10/10/2022

Mục lục bài viết
Ngày 06/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.Theo quy định mới, Vụ Hành chính chỉ còn 04 phòng thay vì 05 phòng. Đồng thời, trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Tin học nữa. Trung tâm Tin học tiếp tục duy trình hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Quản trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành.

Chính phủ bổ sung 01 nhiệm vụ và quyền hạn cho Văn phòng Chính phủ đó là quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số thuộc thẩm quyền theo mục tiêu và nội dung, chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước.

Nghị định 79/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.