Thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025

Mục lục bài viết
Ngày 23/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, các nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối liên kết vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện bao gồm: liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc; điều phối phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc;…Kinh phí hoạt động của Thường trực Hội đồng điều phối vùng, bao gồm cả kinh phí hoạt động của các tiểu ban điều phối (nếu có), Đoàn kiểm tra, giám sát, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng được tổng hợp trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế (nếu có) và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Mặt khác, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng được sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định 999/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 23/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025

Mục lục bài viết
Ngày 23/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, các nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối liên kết vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện bao gồm: liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc; điều phối phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc;…Kinh phí hoạt động của Thường trực Hội đồng điều phối vùng, bao gồm cả kinh phí hoạt động của các tiểu ban điều phối (nếu có), Đoàn kiểm tra, giám sát, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng được tổng hợp trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế (nếu có) và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Mặt khác, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng được sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định 999/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 23/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.