Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mục lục bài viết
Ngày 19/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch bao gồm: phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng cán bộ nữ từ 25% trở lên, có lãnh đạo nữ các cấp; phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc Bộ được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ nữ trong Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới và không bị bạo lực gia đình.

Một số giải pháp được đề ra, gồm: tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các hoạt động truyền thông; tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mục lục bài viết
Ngày 19/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch bao gồm: phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng cán bộ nữ từ 25% trở lên, có lãnh đạo nữ các cấp; phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc Bộ được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ nữ trong Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới và không bị bạo lực gia đình.

Một số giải pháp được đề ra, gồm: tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các hoạt động truyền thông; tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.