Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1056/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030".
Mục lục bài viết

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1056/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030". Theo đó:

1. Mục tiêu chung

Tăng cường kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025: Toàn bộ các chương trình đào tạo cử nhân luật đều được rà soát, điều chỉnh đáp ứng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành Pháp luật, trong đó mỗi nhóm kiến thức chuyên môn ngành luật phải có riêng, tối thiểu một giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy;...

- Đến năm 2030: 100% chương trình đào tạo cử nhân luật đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó tối thiểu 10% chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định nước ngoài có uy tín và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;...

3. Nhiệm vụ và giải pháp

Để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ sau: 

- Hoàn thiện thể chế, công cụ quản lý nhà nước để kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật.

- Chú trọng đổi mới công tác quản lý nhà nước về đào tạo cử nhân luật; tăng cường kiểm soát, đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật.

- Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo cử nhân luật theo hướng hội nhập quốc tế.

- Tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo cử nhân luật.

- Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đào tạo cử nhân luật và tăng cường sự liên kết giữa cơ sở đào tạo cử nhân luật với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

Quyết định 1056/QĐ-TTg này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Chương trình kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )