Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 26/06/2023

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 2311/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh các cấp trình độ trong giáo dục nghề nghiệp bằng nhiều hình thức để tiếp cận, cung cấp đầy đủ thông tin đến mọi đối tượng người học;

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội  nhập | Tạp chí Quản lý nhà nước

- Tăng cường tuyển sinh, tổ chức đào tạo các chương trình chất lượng cao, đào tạo thường xuyên, chú trọng đào tạo, đào tạo lại cho người lao động khu vực miền núi, biên giới, hải đảo;

- Phối hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu về tuyển sinh, tốt nghiệp các bậc học trung học cơ sở, trung học phổ thông;

 - Tăng cường chỉ đạo việc tổ chức giảng dạy khối lượng văn hóa trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cập nhật thông tin.

Công văn 2311/LĐTBXH-TCGDNN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat