Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 24/04/2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại.

Trong 05 năm qua, bệnh dại ở nước ta đã làm chết 410 người, trên 2,7 triệu lượt người phải điều trị dự phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Để nâng cao công tác phòng, chống bệnh Dại, giảm thiểu và tiến tới không còn người chết vì bệnh dại, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg với các nội dung đáng chú ý sau:

1.Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Xây dựng, phê duyệt và bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống bệnh Dại của địa phương;

Bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2023 - 2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026 - 2030; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót chó, mèo.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rông, khi đưa chó ra ngoài cần thực hiện nghiêm việc đeo rọ mõm và có người dắt, chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại;

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động của Chương trình quốc gia, các chiến dịch truyền thông về các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên các phương tiện truyền thông của Trung ương nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng.

Chỉ thị 11/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

-

Bài viết cùng chủ đề

-