Sửa đổi quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Mục lục bài viết

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt. Theo đó:

1. Bổ sung Thẩm quyền của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện:
- Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn.
- Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm trên địa bàn.
- Bắt buộc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn.

2. Bổ sung trách nhiệm của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

- Chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện; báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tổ chức, hoạt động phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn;

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý tiền gửi tiết kiệm đến hạn không chi trả hết của phòng giao dịch bưu điện theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật;…

3. Sửa đổi bổ sung điều khoản về việc Phòng giao dịch bưu điện bị bắt buộc chấm dứt hoạt động khi:
- Hoạt động không đúng nội dung quy định tại Điều 7 Thông tư này;
- Đã chi trả hết tiền gửi tiết kiệm hoặc đã được Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tiếp nhận trong trường hợp không chi trả hết tiền gửi tiết kiệm đến hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này.

Thông tư 11/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )