Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đối với Vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ GTVT

Ngày 12 tháng 05 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 573/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ ban hành kèm theo Quyết định 748/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải.
Mục lục bài viết

Ngày 12 tháng 05 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 573/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ ban hành kèm theo Quyết định 748/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Bộ GTVT đã sửa đổi nội dung liên quan đến tiêu chuẩn trình độ đối với chức danh Vụ trưởng và tương đương như sau:

- Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp Vụ

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

Quyết định 573/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )