Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sửa đổi quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 26/04/2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT.

Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt như sau:

- Trường hợp có thể kê khai được số người thì cứ 04 (bốn) người (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện hoặc danh sách cán bộ, chiến sỹ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang) được tính là một hộ sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt;

- Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện của người thuê nhà;

- Trường hợp cấp điện mới cho mục đích sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ ấn định trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện thì mức sử dụng điện của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó.

Thông tư 09/2023/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023./.

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án tính giá điện sinh hoạt

-

Bài viết cùng chủ đề

-