Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sửa đổi quy định về điều kiện khai thác và sử dụng đường cao tốc

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 23/05/2023

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Theo đó, Nghị định đã sửa đổi quy định về việc công bố đưa vào khai thác đường cao tốc. Cụ thể, Đường cao tốc chỉ được đưa vào khai thác và sử dụng khi đáp ứng các quy định sau:

-Đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Phương án tổ chức giao thông đã được duyệt;

- Có quy trình vận hành khai thác đối với các hạng mục, thiết bị:

Nghị định sửa đổi về đường cao tốc có điểm gì mới?

+ Công trình hầm trên đường cao tốc có sử dụng các thiết bị thông gió, lọc bụi, kiểm soát môi trường, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện và các thiết bị khác phục vụ khai thác sử dụng;

+ Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến;

+ Các thiết bị lắp đặt vào công trình đường cao tốc gồm: thiết bị nhận dạng phương tiện giao thông, cân tải trọng, kiểm soát giao thông, quan trắc công trình, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ;

+ Các trường hợp cần thiết khác do chủ đầu tư, người quản lý sử dụng đường cao tốc quyết định.

Nghị định 25/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat