Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Kinh doanh dịch vụ Kiểm định xe cơ giới

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 09/06/2023

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, một số nội dung được sửa đổi đáng chú ý như sau:

1. Điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực:

- Cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận sau: Bộ phận lãnh đạo, Bộ phận kiểm định, Bộ phận văn phòng

- Nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm: Có tối thiểu 01 lãnh đạo có đủ điều kiện theo quy định, Có tối thiểu 01 phụ trách bộ phận kiểm định, Dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 02 đăng kiểm viên bảo đảm thực hiện đủ các công đoạn kiểm định, Có nhân viên nghiệp vụ để thực hiện các công việc được quy định.

2. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Không bảo đảm một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

- Có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 trong thời gian 12 tháng liên tục;

- Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

3. Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 03 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này;

- Đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông Vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật;...

Nghị định 30/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký./.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đầy đủ nhất

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat