Sử dụng nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Mục lục bài viết
Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 53/2022/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Tại Thông tư, Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình theo Quyết định số 263/QĐ-TTg và không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách Nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính. 

Kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình phải hướng tới đạt mục tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021 – 2025 ban hành tại các Quyết định số 318/QĐ-TTg, số 319/QĐ-TTg, số 320/QĐ-TTg, số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022.

Việc sử dụng kinh phí phải công khai, minh bạch, không sử dụng kinh phí của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nội dung, nhiệm vụ bố trí kinh phí từ các Chương trình, dự án khác.

Thông tư 53/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Sử dụng nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Mục lục bài viết
Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 53/2022/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Tại Thông tư, Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình theo Quyết định số 263/QĐ-TTg và không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách Nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính. 

Kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình phải hướng tới đạt mục tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021 – 2025 ban hành tại các Quyết định số 318/QĐ-TTg, số 319/QĐ-TTg, số 320/QĐ-TTg, số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022.

Việc sử dụng kinh phí phải công khai, minh bạch, không sử dụng kinh phí của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nội dung, nhiệm vụ bố trí kinh phí từ các Chương trình, dự án khác.

Thông tư 53/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.