Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sẽ công khai công chức giải quyết chậm hồ sơ thủ tục của người dân

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 19/07/2022
Ngày 09/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là Cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ như:

- Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp Bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, tập trung thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu từ ngày 01/7/2022.

Hàng tháng, công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương.

Kịp thời xử lý những khó khăn, bất cập, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm khẩn trương trình Thủ tướng ban hành Quyết định về cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh trong tháng 7/2022.

Đồng thời định kỳ đánh giá nỗ lực trong cải cách quy định về kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, địa phương.

Nghị quyết 85/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat